MiniSerie Documental El Apocalipsis de San Juan

Indiegogo
集資人次 250
集資金額 NT$ 334,049
集資金額(原貨幣) 美元 11,189.0
目標金額 NT$ 9,702,940
集資時程 ~
集資進度 3%
因數據擷取時間差或系統因素,每日紀錄非百分之百準確,請斟酌參考。

贊助人次趨勢

集資金額趨勢

贊助人數排行(全球)